Projekt w ramach programu Bridge Alfa
Tytuł projektu
:  ENFORCE BIONIC FOOT – pierwsza polska bioniczna proteza stopy

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie gotowego produktu w postaci bionicznej protezy stopy na VIII poziomie TRL, która będzie autonomicznie, w czasie rzeczywistym, dopasowywała się do użytkownika poprzez wykrywanie pochyłości, schodów, a także regulacji kąta zgięcia oraz prędkości kątowej obrotu w stawie skokowym.

Planowane efekty projektu:

  • wzrost zatrudnienia
  • wprowadzenie innowacji produktowych i procesowej
  • wprowadzenie na rynek innowacyjnej bionicznej protezy stopy
  • rozpoczęcie produkcji protez z wykorzystaniem pełnego wyposażenia technicznego

Wartość projektu:  1 000 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  800 000,00 PLN

Realizacja projektu: 01.08.2020-31.07.2021

UMOWA O WSPARCIE NUMER 04/2020, zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo- rozwojowych ”), które zostało przyznane na podstawie umowy z dnia 28.12.2017 roku nr POIR.01.03.01-00-0041/17 w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

loga removebg preview A
Projekt w ramach WRPO

Tytuł projektu
:  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych, celem opracowania prototypu bionicznej protezy stopy

Opis projektu:

Przedmiotem projektu firmy jest utworzenie działu B+R dzięki inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy. Przedsiębiorstwo po zakończeniu badań przemysłowych będzie się ubiegać o uzyskanie certyfikacji protezy jako produktu medycznego.

Działania zmierzające do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy będą obejmować:

- Opracowanie i wykonanie personalizowanej stopy protezowej wykonanej z kompozytu zbrojonego włóknem węglowym (CFRP)

- Opracowanie i wykonanie dedykowanego tłumika magnetoreologicznego

- Opracowanie dedykowanego układu sterowania wraz z zaawansowanym algorytmem przetwarzania danych sensorycznych oraz sterowania tłumikiem

magnetoreologicznym

- Opracowanie technologii i wykonanie metalowych elementów konstrukcyjnych

Cele projektu:

- utworzenie działu B+R dzięki inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową;

- przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy;

- pozyskanie zasobów kadrowych, rzeczowych, finansowych niezbędnych do osiągnięcia zdolności realizacji zaawansowanych prac badawczych;

- opracowanie technologii, przeprowadzenie badań przemysłowych celem certyfikacji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnej bionicznej protezy stopy

Planowane efekty projektu:

- wzrost zatrudnienia,

- wprowadzenie innowacji produktowych,

- wprowadzenie innowacji procesowych,

- stworzenie działu B+R w firmie oraz zrealizowanie projektu badawczego przy wykorzystaniu nabytej infrastruktury badawczej

Wartość projektu: 1 624 357,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 196 486,40 zł

Realizacja projektu: 03.09.2018-31.07.2020

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”.

zestawienie znakow rpo Kopiowanie removebg preview A

www 1170x73