POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI ENFORCE PROSTHETIC

Dziękujemy, że korzystasz z naszej Aplikacji ENforce Prosthetic (dalej: Aplikacja). Zależy nam na tym, aby korzystanie z niej było dla Ciebie wygodne i bezpieczne, dlatego poniżej przedstawiamy Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ENforce).
 2. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Aplikacji lub na adres e-mail: biuro@enforcemed.pl lub na adres: ENforce Medical Technologies Sp. z o.o., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z nim we wszelkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej: ido@enforcemed.pl.

SPOSÓB POZYSKIWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe zbieramy przede wszystkim od Ciebie. Dzięki temu, że posiadasz naszą Aplikację i podajesz swoje dane, możemy aktywować dla Ciebie Konto Użytkownika w naszej Aplikacji. Abyśmy mogli świadczyć Tobie nasze usługi, podanie przez Ciebie danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne. Jeśli nie podasz nam swoich danych, to niestety aktywacja Konta Użytkownika oraz korzystanie przez Ciebie z naszej Aplikacji nie będzie możliwe.
 2. Podczas korzystania z Aplikacji zbieramy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz oraz o Tobie jako Użytkowniku Aplikacji. Aplikacja może mieć dostęp do następujących zasobów: dane olokalizacji (w celu rejestrowania aktywności użytkownika); Bluetooth (w celu połączenia z protezą); pamięć telefonu (w celu zarządzania oprogramowaniem protezy); łączność internetowa (w celu zarządzania oprogramowaniem protezy); galeria zdjęć oraz aparat (w celu personalizacji Aplikacji).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Aktywacja Konta Użytkownika w Aplikacji – aby móc korzystać z naszej Aplikacji musisz aktywować Konto Użytkownika. W tym celu niezbędne jest uzyskanie numeru pacjenta od ENforce oraz wypełnienie formularza aktywacyjnego obejmującego podanie m.in. danych kontaktowych oraz utworzenie hasła.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Aplikacji – w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcji, które oferuje Aplikacja zbieramy informacje o Twoim urządzeniu, takie jak adres IP czy wersja aplikacji. Zbieramy również informacje dotyczące Twojej protezy, takie jak: informacje dotyczące jej stanu technicznego, aktualizacji, usterek oraz jej użytkowania – informacje dotyczące Twojej aktywności fizycznej (takie jak: liczba kroków, pokonany dystans, liczba spalonych kalorii, przebyte trasy, lokalizacja, obwody kończyny amputowanej).
 3. Odpowiedzi na zapytania – aby móc możliwie najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje związane z treścią naszej wzajemnej korespondencji.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy w celu stałego monitorowania Twojej protezy po to, aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz dać Ci możliwość aktywacji Konta Użytkownika i zarządzania nim, korzystania z Aplikacji, możliwości dokonywania aktualizacji oprogramowania, zgłaszania usterek oraz możliwości wyrażenia opinii o produkcie.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych są następujące:

 1. Przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji i Konta Użytkownika jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, której jako Użytkownik jesteś stroną, dokonujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy o rachunkowości oraz przepisy podatkowe) – art. 6 ust. 1 lic. c RODO.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora polega na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, jeśli takie roszczenia powstały w związku z korzystaniem z Aplikacji oraz na prowadzeniu korespondencji oraz odpowiedzi na zapytania oraz opinie przesłane do nas za pomocą formularza Aplikacji.
 4. Dane o stanie zdrowia jako szczególna kategoria danych przetwarzane są również dlatego, że jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej oraz diagnozy medycznej, a także zapewnienia opieki zdrowotnej za pośrednictwem Aplikacji – art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Jeśli zarejestrujesz się w naszej Aplikacji Twoje dane będą przechowywane do czasu, aż nie dezaktywujesz Konta Użytkownika w Aplikacji, a następnie przez okres 20 lat zgodnie z regulacjami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi. Kategorie podmiotów, którym Twoje dane mogą zostać ujawnione to:

 • firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać infrastrukturę i oprogramowanie służące do obsługi i funkcjonowania Aplikacji;
 • w przypadku włączenia opcji lokalizacji – Google, LCC – w zakresie Twojej lokalizacji.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo żądać: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami przy użyciu formularza w Aplikacji lub pisząc na adres e-mail: ido@enforcemed.pl lub na adres: ENforce Medical Technologies Sp. z o.o., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

POZOSTAŁE INFORMACJE

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, abyś mogła/mógł korzystać z Aplikacji. Jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli aktywować Twojego Konta Użytkownika.

Dane osobowe przetwarzamy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w przypadku, gdy zdecydujesz się włączyć funkcję lokalizacji w Aplikacji. W ramach tej funkcji korzystamy z Map Google. Włączając tę opcję wyrażasz zgodę na takie przekazywanie Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google, LCC w związku z usługą Map Google, kliknij tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Dostawca Map Google informuje na https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl, że w ramach udostępniania ww. usługi dane dotyczące użytkowników mogą być przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google, LLC zapewnia, że w takich przypadkach istnieje podstawa prawna dla takiego przekazania oraz że zapewniona jest odpowiednia ochrona danych osobowych użytkownika, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, na przykład poprzez wykorzystanie standardowych klauzul umownych zaaprobowanych przez Komisję Europejską.

Ponadto, przy udostępnianiu Aplikacji korzystamy z innych narzędzi dostarczanych przez Google, LLC, przy których w niewielkiej ilości i tymczasowo Twoje dane mogą być przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

 • do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub decyzję zatwierdzającą mechanizm warunkowego uznawania podmiotów z danego kraju za zapewniające odpowiedni stopień ochrony, albo
 • w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc e-mail na adres ido@enfrocemed.pl lub listownie na adres: IOD ENforce Medical Technologies, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZMIANY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

Możemy zaktualizować Politykę Prywatności Aplikacji aby odzwierciedlić zmiany w naszych sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail zanim zmiana wejdzie w życie.